Kdo lahko glasuje na volitvah?

0
795

Redne lokalne volitve, na katerih volimo župana in člane občinskega sveta, izvedemo vsake štiri leta. Letos so lokalne volitve v nedeljo, 18. novembra, volišča so odprta od 7.00 do 19.00, predčasno pa lahko volite v torek, 13., sredo, 14. in v četrtek, 15. novembra med 7.00 in 19.00 na Mestni občini Koper.

Na lokalnih volitvah lahko volite ali ste voljeni, če ste na dan glasovanja dopolnili najmanj 18 let in ste:

  • državljani Republike Slovenije (RS),
  • državljani drugih držav članic Evropske unije, ki imate dovoljenje za stalno prebivanje s prijavljenim stalnim prebivališčem v RS oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v RS.

Pri lokalnih volitvah ima vsak volilno pravico samo v svoji občini, gre za vezanost volilne pravice na prebivalce lokalne skupnosti. Volilno pravico na lokalnih volitvah imajo tudi državljani drugih držav članic EU z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji oziroma potrdilom o prijavi prebivanja in prijavljenim začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ter tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Volilno pravico imajo tudi državljani izven držav članic EU, vendar samo tisti, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Z osebnim dokumentom ter potrdilom o stalnem prebivališču se oglasite na Upravni enoti, kjer vas bodo vpisali v register volilnih upravičencev, nato pa lahko oddate svoj glas tudi že na predčasnih volitvah.

Omejitev izvrševanja volilne pravice na lokalnih volitvah velja za osebe z odvzeto poslovno sposobnostjo ali podaljšano roditeljsko pravico po določbah zakona, ki ureja volilno pravico za volitve v Državni zbor.

Pri lokalnih volitvah imate volivci volilno pravico samo v občini, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče. Če stalnega prebivališča nimate prijavljenega, volite v občini, kjer imate prijavljeno začasno prebivališče.

Volitve potekajo na voliščih, v nekaterih primerih, ki jih določa zakon, pa lahko volivci glasujejo tudi po pošti ali na domu.

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo okrajni volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo okrajni volilni komisiji v roku iz prejšnjega stavka in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. To sporočilo velja do preklica. Prvo sporočilo o stalnem glasovanju po pošti mora invalid posredovati v roku iz prejšnjega odstavka,

Na domu, če se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.