Koprska občina razgrnila strateška izhodišča prostorskega razvoja

0
1567

Občina je te dni obelodanila osnutek dokumenta dolgoročne prostorske vizije koprske občine, v katerem so predstavljena temeljna izhodišča in cilji nadaljnjega prostorskega razvoja Mestne občine Koper. V pripravo osnutka je vključila tudi zainteresirano javnost, ki pa lahko svoje predloge in pripombe na dokument poda še vse do marca 2019.

Osnovni cilj, ki ga želi s tem doseči, je predvsem bolj kakovostna izdelava Strateškega dela Občinskega prostorskega načrta občine, ki bo zasnovan na dejanskih potrebah, željah in predlogih posameznih občanov in interesnih skupin. Torej želi javnosti omogočiti, da se v nadaljnji prostorski razvoj občine vključi ne zgolj kot opazovalec temveč tudi kot aktivni soustvarjalec vsebine v procesu priprave dokumentov. Zainteresirani lahko svoje pripombe posredujejo na elektronski naslov obcina@koper.si, z obveznim pripisom »Pripombe na Strateška izhodišča OPN«, in sicer najkasneje do marca 2019.

Strateška izhodišča prostorskega razvoja Mestna občine Koper predstavljajo osnutek dokumenta dolgoročne prostorske vizije občine v postopku priprave Strateškega dela OPN. Dokument je pripravljen na podlagi in ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov in strateških dokumentov koprske občine, med katerimi so najpomembnejši Trajnostna urbana strategija (sprejeta februarja 2016), Celostna prometna strategija (sprejeta aprila 2017) in Strategija razvoja in trženja turizma (sprejeta oktobra 2017). Vanj so zajeta predvsem izhodišča in cilji nadaljnjega prostorskega razvoja občine, vsebuje pa seveda tudi usmeritve za razvoj poselitve občine v prihodnosti, njene celovite prenove in krajine.

Kot izhaja iz vsebine dokumenta, ki bo v naslednjih dneh javno razgrnjen tako v avli koprske občinske uprave (Verdijeva ulica 10) kot tudi na sedežih posameznih krajevnih skupnosti Mestne občine Koper, temelji vizija razvoja na treh ključnih predpostavkah: ustvariti spodbudno okolje za ustvarjalno, napredno in živahno gospodarsko in družbeno delovanje, zagotoviti zdrave, kakovostne in privlačne pogoje za bivanje ter ob tem slediti načelom varstva okolja, trajnostne rabe virov in utrjevanja kulturne identitete prostora in ljudi, ki v njem živijo.

Med glavnimi cilji na področju poselitve občine v prihodnosti, ki jih dokument navaja, so: razbremenitev središčne cone mesta Koper, načrtno preusmerjanje tokov v suburbani pas, kot tudi ohranjanje, obnova in oživljanje vasi v podeželskem zaledju ter širitev naselij s ciljem ohranjanja prepoznavne podobe le-teh v krajini. Občina bo torej še naprej ohranjala in utrjevala hierarhično policentrično omrežje naselij in bo mestno središče razvijala kot upravno, storitveno, oskrbno in gospodarsko središče ter univerzitetno mesto, hkrati pa bo tudi težišče preusmerila v poselitvene aglomeracije suburbanega pasu, kjer se krepita tako oskrbna kot tudi gospodarska vloga.